MR

Wat doet de MR op De Driesprong?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen afgevaardigden van
ouders/verzorgers en van leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak
een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De ouders/verzorgers
en leerkrachten die zitting hebben genomen in de MR, mogen in principe elk onderwerp betreffende
het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met
individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar ze kunnen zaken waar ze zich zorgen
over maken of waar ze ideeën over hebben op de agenda laten zetten.

 

Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar de MR
instemmingsrecht over heeft:
• vaststelling van de onderwijstijd
• vaststelling van de schoolgids
• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
• vaststellen van het schoolplan en zorgplan, hierin staan plannen van de school voor de
komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan
zorgleerlingen

 

Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag je als MR ook advies uitbrengen.
De MR kan veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of
bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• de verkeersveiligheid rond de school
• schoolveiligheid
• de formatie
• de begroting
• het schoolplein

 

Wie zijn de leden van de MR van De Driesprong?
Ouders: Koen Bartels, Martine van Kleef, Marianne Scheening
Leerkrachten: Carla van den Berg en Monique Horstman
Adviserend lid: Paul Knuivers

 

Hoe kan je als ouder iets ter sprake brengen binnen de MR vergadering?
Als u als ouder/verzorger graag iets besproken wilt hebben in de MR vergadering, dan kunt u dit
persoonlijk doorgeven bij één van de leden van de MR. 

U kunt ons bereiken op onderstaand emailadres:  mr-driesprong@oponoa.nl