MR

Sinds 1 augustus 2006 is een nieuwe wet van kracht geworden, de WMS, de wet op de medezeggenschap (MR) in het onderwijs.  De MR is in het leven geroepen als overlegorgaan om de inspraak en verantwoordelijkheid van ouders ten aanzien van het onderwijs te vergroten. Ook heeft de MR een personeelsvertegenwoordiging om de inspraak van het personeel op het personeelsbeleid van de school te waarborgen. In de MR van De Driesprong zitten drie ouders en twee personeelsleden. Ouders kunnen door verkiezing in de MR komen.
Het schoolbestuur voert overleg met de MR over de algemene gang van zaken in de school. De Wet Medezeggenschap op de scholen regelt wat de taken en bevoegdheden van de MR zijn. Deze zijn verder uitgewerkt in een reglement. In dat reglement staat bij welke zaken het schoolbestuur aan de MR advies dient te vragen (adviesrecht). Ook heeft het schoolbestuur bij bepaalde besluiten instemming van de MR nodig (instemmingsrecht). In de MR wordt dus over formele zaken gesproken. Het gaat daar om het beleid van de school, de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Naast de MR bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten vertegenwoordigers, zowel ouders als personeelsleden van alle 16 scholen die samenwerken binnen het verband van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord- en Oost Achterhoek (OPONOA). Zij bespreken de zaken die van gezamenlijk belang zijn. Het bestuur moet in sommige gevallen aan de GMR advies of instemming vragen. Ook deze zaken zijn vastgelegd in een reglement. Voor onze school heeft Carla van den Berg (teamlid) zitting in de GMR. Voor de samenstelling en wijze van verkiezing verwijzen we naar het reglement van de OR / GMR.

De vergaderingen van de MR en de GMR worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
De OR en de MR hebben 2 keer per jaar een gezamenlijke vergadering.

Mocht u de vergadering bij willen wonen, dan bent u van harte welkom. De notulen staan in een map in het teamkamertje, daar kunt u deze inzien.
Mocht u nog vragen hebben dan staan de MR leden u graag te woord.

 

Leden MR:

Marian Ouder/Voorzitter

Edwin ouder

Bertine ouder

Monique team

Carla team

 

U kunt ons bereiken op onderstaand emailadres:  mr@obsde3sprong.nl