Regelingen

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft...
Het kan altijd gebeuren dat u als leerling, ouder of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school.
Bij bezwaren of klachten gaan we uit van de volgende stappen:

  • bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding;
  • als dit geen oplossing biedt: een gesprek met de vertrouwenspersoon van de school;
  • als dit geen oplossing biedt kan de vertrouwenspersoon u verwijzen naar de vervolgstappen.
  • Stichting OPONOA heeft een externe vertrouwenspersoon. Dit is mevouw Yvonne Kamsma. Zij is werkzaam bij de IJsselgroep.

Download hier de klachtenregeling.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treed in werking als hier vermoedens over zijn. Deze meldcode kunt u hier downloaden.

Beleid toelaten, schorsen en verwijderen

Het bestuur heeft in het directiestatuut vastgesteld, dat het toelaten en verwijderen van een leerling plaatsvindt binnen de vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, zoals deze vastgelegd zijn in de W.P.O. (wet primair onderwijs).
Download hier het protocol toelaten, schorsen en verwijderen.