OR

De ouderraad is de schakel tussen de ouders en de school. Deze raad bestaat uit 3 ouders. Bij de vergadering is altijd 1 leerkracht aanwezig. De ouders in de ouderraad worden jaarlijks in april gekozen door de ouders, voogden en verzorgers.

Tijdens de zakelijke ouderavond in november worden de jaarverslagen van de MR en de OR besproken.
Daarnaast organiseert de OR een feestelijke ouderavond aan het eind van het schooljaar waarop de leerlingen van groep 7 en 8 de musical opvoeren.
De ouderraad vergadert 6 à 7 keren per jaar, waarvan 2 keer samen met de MR. De notulen kunt u altijd inzien. Deze zijn te vinden in de leerkrachtenkamer. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij een van hen terecht.

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten met het organiseren van activiteiten zoals: het septemberfeest, verkiezingen, zakelijke ouderavond, sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, thema-avond, feestelijke ouderavond met de musical, avondvierdaagse, schoolreizen, verjaardag van de leerkrachten, volgens het draaiboek van activiteiten.

Andere taken van de OR zijn:
→Attenties verzorgen bij speciale gelegenheden volgens protocol.
→Het maken van het schoonmaakrooster. 
→Beoordeling over inkomsten en uitgaven ouderkas.
→Het bijwerken van het draaiboek van activiteiten.
→Begeleiden van de activiteiten van septemberfeestcommissie, schoolpleincommissie, luizencommissie en schoolkrantcommissie.

 Heeft u suggesties of opmerkingen, dan kunt u altijd terecht bij de ouderraadsleden.

 Mocht u geïnteresseerd zijn in een functie binnen de ouderraad, schroom dan niet en meldt u aan bij een van de ouderraadsleden.

De huidige leden en de taakverdeling van de ouderraad is:
Voorzitter:                Eke  Lindner                  
Secretaris:               Anne-Marie ter Maat     
Penningmeester:   Joanne Hondorp
Lid:                           Malika Saifi   


Bankrekening NL57 RABO 0356 7376 75   t.n.v. Ouderraad De Driesprong.

Voor vragen of meer informatie mail naar: or@obsde3sprong.nl